Tag: Support & SW Tester

Support & SW Tester

หาเพื่อนร่วมทีม Support & SW Tester ด่วน !!! ลักษณะงาน: • สามารถแนะนำการใช้งานระบบเบื้องต้นให้ทางลูกค้า และผู้ใช้งานได้ • สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้ทางลูกค้า และผู้ใช้งานได้ • สามารถใช้งานโปรแกรมรีโมท เช่น TeamViewer, AnyDesk เพื่อ support แก้ใขปัญหาการใช้งานระบบได้ • มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานมือถือ บนระบบปฏิบัติการ Andriod • สามารถจัดทำเอกสารคู่มือสอนการใช้งานระบบเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานได้ • สามารถติดต่อสื่อสาร และให้คำปรึกษาทางลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ได้ • สามารถทำงานเป็นทีมได้ • ทำเอกสาร Test Case และทดสอบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับทีมพัฒนาซอฟท์แวร์

Read More