Tag: IT Manager

IT Manager

บริษัท เอ.ดี.ฟู้ด จำกัด เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง IT Manager คุณสมบัติ ชาย 30 – 43 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมฯ-วิทยาการคอมฯ-เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 5 ปี หรือมากกว่า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสาร การติดต่องานที่ดี รายได้ 20,000 – 30,000 (ตามประสบการณ์) ในอนาคตสะดวกย้ายที่ทำงานได้ ลักษณะงาน วางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet, Security, CCTV Online, โทรศัพท์

Read More