Tag: Head of Developer

Head of Developer , Developer , UX/UI

WinsomeCosmetic ขออนุญาติรับสมัคร Developer มาร่วมทีม Head of Developer • มีความรู้ในหลายๆด้านทั้ง Project Manager, System Analyst, Backend, Frontend, Server รายละเอียดงาน – สามารถวิเคราะห์จากความต้องการของลูกค้า หรือ project ได้ว่าจะพัฒนาด้วยวิธีอะไรหรือใช้เครื่องมือใด (ขอคำปรึกษาจากภายในทีมได้) – สามารถวิเคราะห์ระบบได้ ออกแบบ sitemap, function, module, api, database (ช่วยกันวิเคราะห์และออกแบบภายในทีมได้) – สามารถบริหารงาน ผู้รับผิดชอบ เวลา ให้เสร็จตามกำหนดได้ – มีความรู้เกี่ยวกับ linux

Read More