Tag: Field Engineer

Field Engineer

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด รับสมัคร Field Engineer รายละเอียดงาน – ออกบริการงานนอกสถานที่ (On site) ให้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย – ประสานงานลูกค้าเพื่อเข้าไปดำเนินการงาน On Site ให้ได้รับความพึงพอใจที่สุด – ประสานกับผู้ว่าจ้าง ถ้าลูกค้าเกิดปัญหาเพิ่มเติมหรือว่ามีขอเรียกร้อง – เข้ารับการอบรม และติดตามรายะเอียดของ Certify เพื่อ Update อยู่เสมอ – ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร -อายุ 23-35 ปี -วุฒิ ปวช, ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More