Tag: Data Analytics

Data Analytics

บริษัท ปัญญธารา จำกัด รับสมัครตำแหน่ง Data Analytics ลักษณะงาน – วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า – วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือช่องทางจากฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ – จัดทำโมเดลทางสถิติในการคาดการณ์ความต้องการลูกค้าเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัท – ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้อง – จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ และผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับผู้เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ด้านการทำ Data Analytics อย่างน้อย 1-3 ปี – มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางสถิติ – มีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และคำสั่ง SQL, Python หรืออื่นๆ ได้ – สามารถจัดทำ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data visualization

Read More