Tag: ผู้ตรวจสอบคุณภาพ/ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance/Tester)

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ/ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance/Tester)

บริษัท จีเอ็นจีเทค จำกัด #รับสมัครพนักงาน ผู้ตรวจสอบคุณภาพ/ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance/Tester) หน้าที่และความรับผิดชอบ: • วางแผนและดำเนินการเขียน/ทำ Testing ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Manual และ Automated • อ่านโค้ด (Code Review) เพื่อให้มีรูปแบบ และคุณภาพของโค้ดที่ดี การทำงานของซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ตรวจสอบ และแจ้งข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไข • กำกับดูแล และทำการ Feedback เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโค้ด โครงสร้างของโค้ด รวมถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของซอฟต์แวร์ • ทำความเข้าใจ

Read More