System Administrator/System Engineer

231147210-4169069096505864-1731559810708982555-n

??บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ สุทธิสาร??
ตำแหน่ง : System Administrator/System Engineer 1 อัตรา ??
?หน้าที่และความรับผิดชอบ?
• ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร
• จัดทำ ปรับปรุง วางแผนและพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) และ อุปกรณ์เครือข่าย (Network) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับระบบ Microsoft Active Directory, Microsoft SQL Database, Microsoft Office 365 , Microsoft Azure ของสำนักงานใหญ่ สาขา และบริษัทในเครือ ให้มีสถานะความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) และ อุปกรณ์เครือข่าย (Network) ของบริษัทให้ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
• ดำเนินการในการออกแบบ วางแผน และตรวจสอบส่วนประกอบเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่าย (Network) ระบบความปลอดภัย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งหมด
• บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้
• สำรวจและจัดสรรทรัพยากรที่มีให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฎิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
• ติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของ ผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการของ ผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ร่วมทำงานในโครงการ IT ต่างๆของบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
• รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
?คุณสมบัติของผู้สมัคร?
• อายุไม่เกิน 28 ปี
• มีประสบการณ์การใช้งาน, ติดตั้งและแก้ปัญหาการใช้งานระบบ Microsoft Windows, Microsoft SQL Database, Microsoft Azure, Microsoft Active Directory
• มีประสบการณ์การใช้งาน, ติดตั้งและแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ Network เช่น Firewall, Router, Switch, Access Point
• มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบ Network และ Server Virtualization เช่น Nutanix, VMWare
• มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้
• สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน
• ถ้ามีประสบการณ์การทำงานกับอุปกรณ์ Network ของ Cisco, Palo Alto, ระบบ VEEAM Backup & Replication และ Nutanix จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
?สวัสดิการของบริษัทฯ?
• ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
• โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)
• ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท
• ชุดยูนิฟอร์ม
• ประกันชีวิตกลุ่ม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนประกันสังคม
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-14 วัน)
• สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด
?การติดต่อสมัครงาน?
• ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ มาที่ E-mail : [email protected]
• หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์
• บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
• เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
• โทรศัพท์ (02) 276-9275-81
• แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/zcV9GXgNxbC2

Leave a Reply

Your email address will not be published.