IT Support

รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Support ประจำโรงเรียนนานาชาติ
สถานที่ทำงาน : ถนนเย็นอากาศ
รายละเอียดงาน
1ดูแลและติดตั้ง ระบบทั้งหมดรวมถึง E-mail, ระบบ Network และ Internet
2.แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากรของภายในโรงเรียน
3.แนะนำการใช้งานและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
4.ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
5.ติดตั้ง ดูแล แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย LAN ภายในโรงเรียน
6.ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้
-Upgrade Software ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
8.ติดต่อประสานงานกับภายนอก (vendor)
10.ดูแล และ จัดทำข้อมูลการใช้งาน เครื่องถ่ายเอกสาร
สนใจสมัครงานส่ง Email มาที่
หรือโทร 089-811-5916
ติดต่อคุณแป้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.