IT Support

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำต่างหวัด
ตำแหน่ง IT Support
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดศรีสะเกษ 1 ท่าน
จังหวัดอุทัยธานี 1ท่าน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของเครื่อง Computer, Printer, Network
2. ติดตั้ง Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
3. วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นๆได้
4. อธิบาย ปัญหาและการแก้ไขให้กับ User ได้
5. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของ User
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 25 – 35 ปี
3. ความรู้ทางด้าน ระบบ และ อุปกรณ์ ต่างๆ ของ Computer, Network
ส่งสมัครมาที่ [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.