IT Project Coordinator

224860391-104527151893108-2194160829404817288-n

? บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด, Technology Enabler สัญชาติไทย ที่ช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายตลาดไปสู่ CLMV (KlangOne.com)
? กำลังมองหาผู้ที่มีพลัง และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในตำแหน่งของ
IT Project Coordinator
รายได้: 25,000 – 35,000 ฿
Job Description
 • ศึกษาและทำความเข้าใจ Business Models ของบริษัทและระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • วิเคราะห์หาข้อแตกต่างระหว่าง Business Process ที่ต้องการกับ Business Process ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของระบบ
 • ริเริ่ม project เพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะกับองค์กรมากขึ้น
 • เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ Business Requirements จากผู้เกี่ยวข้องในบริษัท
 • นำเสนอ Business Requirements นี้แก่บริษัท Software House หรือ Independent Developer ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาระบบ
 • ทำการทดสอบระบบด้วยตนเอง หรือควบคุมขั้นตอนการทำ UAT
 • หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก end user อย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Project Management, Web technology
 • มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบชั่วโมงการทำงานยืดหยุ่น โดยจะเน้นผลลัพธ์เป็นหลัก
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยสามารถวิจารณ์และยอมรับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
 • พร้อมและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

— ที่ Soft Square Group of Companies

Leave a Reply

Your email address will not be published.