เจ้าหน้าที่ฝ่าย MIS

เจ้าหน้าที่ฝ่าย MIS ประจำโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น-สาขากรุงเทพฯ (สามารถเริ่มงานได้ทันที!!!)
เงินเดือน 20,000-23,000
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
-ดูแล ตรวจสอบและให้บริการอุปกรณ์ Computer ทั้ง Hardware และ Software, ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
-ดูแล และตรวจสอบระบบ Sever ของระบบต่างๆ รวมทั้ง CCTV ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้, Upgrade Softwear ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
-สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Hardware, Software LAN, Internet, ระบบโทรศัพท์ได้
-แนะนำการใช้งานและแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง hardwear. Softwear, Operating System รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในโรงเรียน
-ดูแลติดตั้งระบบทั้งหมดรวมถึง e-mail, ระบบ network และ Internet
-ติดต่อประสานงานกับภายนอก (vendor)
-ดูแล และจัดทำข้อมูลการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์และระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีจบใหม่ ต้องมีความรู้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับ)
-มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ ระบบ Network อุปกรณ์มือถือ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะด้านการบริหารจัดการความสำคัญของงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบการเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆ
สวัสดิการ:
-ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันอุบัติเหตุ
-ฟรีอาหารกลางวันในแต่ละเทอม
สนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาส่ง เรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัวมาที่ [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.