Mobile Application Developer

บริษัท โมบาย ทู แมชชีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัคร 1.Mobile Application Developer 3 อัตรา รายละเอียดงาน 1.1. วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น รวมถึง UX/UI 3. สามารถทำเอกสารของระบบที่พัฒนาได้ 4. รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ เพื่อนำมาพัฒนา Application 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *โปรดนำ Mobile Application ที่เคยพัฒนามาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย* สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ***คุณสมบัติผู้สมัคร*** เพศชาย/หญิง ปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนา Application ด้วยเครื่องมือ Google Flutter Cross Platform ทั้ง

Read more