Tag: โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

บริษัท Aira & Aiful จํากัดมหาชน เรากําลังมองหา ′′ โปรแกรมเมอร์ ′′ คุณสมบัติ • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการพัฒนาแอปพลิเคชัน • มีความชํานาญในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการ • ช่ําชองในการให้ข้อมูลในระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผู้ใช้และธุรกิจ • ความรู้และประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล SQL Server และ SQL ขั้นตอนการจัดเก็บ • ประสบการณ์ใน ASP NetC #, ภาษา PHP, SQL, JavaScript • ประสบการณ์ในการรายงานกับเครื่องมือ SSIS • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันมือถือ • แข็งแกร่งในการแก้ปัญหาและทักษะการคิดเชิงตรรกะ • ทักษะการบริหารเวลาและความสามารถในการทํางานหลายๆอย่าง ความรับผิดชอบ • พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการทํางานในองค์กร • ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆที่ร้องขอ • รักษาปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวก และพบกับการใช้องค์กร • พัฒนาแอปพลิเคชันตามแผนกภายในเข้าบัญชีการลดต้นทุนองค์กร

Read more

โปรแกรมเมอร์

บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เชียงใหม่) รับสมัคร โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 อัตรา – ค่าจ้างเริ่มต้น 30,000 + ค่าประสบการณ์ – ปฏิบัติงาน 45 ชั่่วโมง/สัปดาห์ สามารถบริหารเวลาปฏิบัติงานแต่ละวันได้ สวัสดิการ -ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ -ปรับค่าจ้างประจำปี ตามผลงาน -โบนัส ฯ

Read more